Loading... Please wait...

Voorwaarden

1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

ALGEMEEN:

Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van de BioBron-website en voor alle leveringen van BioBron.  
Door de website van BioBron en/of veganwijn te bezoeken verklaart de gebruiker zich akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden.

EIGENDOMSRECHTEN:

De informatie op deze site kan enkel aangewend worden voor strikt persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Elke volledige of gedeeltelijke  reproductie van de website is ten strengste verboden. Overname van de teksten en/ of figuren is niet toegelaten. Niets mag geheel of gedeeltelijk, en onder geen enkele vorm, verspreid worden zonder voorafgaande- schriftelijke toestemming van BioBron. In geval van toestemming wordt altijd de bron vermeld.

SITES VAN DERDEN:

De aangeboden hyperlinks zijn louter informatief. BioBron is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van andere websites.

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie op deze website wordt zorgvuldig samengesteld. BioBron is echter niet aansprakelijk indien de informatiebronnen niet volledig, juist of betrouwbaar blijken te zijn. De info op deze site heeft geenszins de bedoeling om lezers aan te zetten tot overmatig gebruik van de vermelde producten. Het belang van een evenwichtig voedingspatroon kan niet genoeg worden onderstreept als eerste stap in het streven naar een goede gezondheid.

Bij het aanvaarden van de voorwaarden, tijdens het afrekenen, wordt verondersteld dat de koper de wettelijke leeftijdsgrens heeft bereikt welke in zijn land toepasselijk is.

Zwak-alcoholische dranken (stille dranken) worden in België niet verkocht aan jongeren onder de 16 jaar (voor Nederland niet onder de 18 jaar).

2. VERKOOPSVOORWAARDEN

TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMST:

Nadat uw bestelling naar de BioBron-shop is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht.
Er ontstaat een koopsovereenkomst bij ontvangst van de betaling of zodra de producten geleverd zijn. 
Indien u de gegevens van uw bestelling opnieuw wenst op te vragen kunt u hiervoor, om reden van beveiliging en privacy, enkel gebruik maken van het contactformulier op de webpagina ofwel een e-mail sturen naar biobron@gmail.com.

BETALING EN VERZENDINGSKOSTEN:

Alle vermelde prijzen in de e-shop zijn INCLUSIEF BTW en EXCLUSIEF DE ZENDKOSTEN. De zendkosten zijn terug te vinden op de homepagina van de shop. De bestelling wordt betaald per overschrijving of via het aangeboden betaalmiddel op de KBC bedrijfsrekening van BioBron, Vrijlatenstraat 13 te 8020 Ruddervoorde.

KBC – 738-0144130-10
IBAN-code: BE 41 7380 1441 3010

BESCHIKBAARHEID:

BioBron behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren wanneer er geen producten meer voorradig zijn, de bestelde soort uitgeput is of indien de leverancier in gebreke blijft. De prijs van het product wordt direct terugbetaald per overschrijving.

LEVERING:

De producten worden vanuit België verzonden met de verzendfirma DPD "SENDING WINES".
Met deze verzendoplossing wordt het pakket afgeleverd tegen handtekening. Hierdoor genieten wij van het online traceersysteem. 
Elk pakket wordt voorzien van een unieke barcode. Via dit barcodenummer komen wij op elk moment te weten waar het pakket zich bevindt.

Het pakket wordt ten laatste de vijfde werkdag na ontvangst van de betaling verzonden. Een zending komt aan binnen een termijn van 5 tot 10 dagen na verzending, naargelang het land van bestemming. Zoniet, om welke reden ook, zal de levering zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de dertig daarop volgende dagen gebeuren. Na deze termijn kunt u de bestelling annuleren en wordt de betaalde som volledig terugbetaald.

3. HERROEPINGSRECHT (recht van retour)

Volgens het herroepingsrecht kan de consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering, de aankoop beoordelen en alsnog vrij beslissen of hij/zij de producten wil houden of niet.

Indien de consument de overeenkomst wil ontbinden en de bestelling terug wil sturen moet hij/zij dit melden (binnen die periode van 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen) d.m.v. het opsturen van het herroepingsformulier voor ontbinding, volledig ingevuld en ondertekend, naar: BioBron - Vrijlatenstraat 13 - 8020 Oostkamp.

Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

  • Naam en adres van de consument
  • De vermelding van de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt
  • Handtekening van de consument

Daarna krijgt de consument nog eens 14 dagen de tijd om het product terug te sturen naar de verkoper.

De consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief.

Bij een correct gebruik van het herroepingsrecht wordt de aankoopsom volledig terugbetaald via overschrijving en dit binnen de 14 dagen.

De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de consument.

De consument heeft geen recht op het herroepingsrecht in volgende gevallen:

  • De levering van goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft.
  • De levering van goederen met een beperkte houdbaarheid;
  • De levering op de woon- of verblijf- of werkplek van de consument, van dranken voor courant huishoudelijk gebruik.
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen, zal de consument hiervoor verantwoordelijk zijn. BioBron is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling. Onvolledige, geopende of beschadigde producten worden niet teruggenomen.

Natuurwijnen bevatten weinig of geen sulfiet (bewaarmiddel) en moeten zonder extreme temperatuurschommelingen, onder een temperatuur van 15° verzonden worden. Enkel gespecialiseerde verzendfirma’ s komen in aanmerking.

Indien de consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de consument, voor eigen rekening en risico van de consument en zal BioBron haar motieven duidelijk overbrengen aan de consument.

Hieronder vindt u het herroepingsformulier voor ontbinding:

BIJLAGE 2

Boeken VI en XIV Wetboek economisch recht 

FORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan: BioBron

            Vrijlatenstraat 13 – 8020 Oostkamp

            Mail: biobron@gmail.com

— Ik / Wij (*) deel / delen (*) u hierbij mede dat ik / wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep / herroepen (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Besteld op ……………………………………………………………………………………………………………………………………

— Ontvangen op ……………………………………………………………………………………………………………………………..

— Naam  / Namen consument(en) ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Datum ………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en)

 

…………………………………………………………………………………………….

 

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

4. EUROPEES PLATFORM VOOR ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

Betreffende de informatieverplichting voor ondernemingen in het kader van de online geschillenbeslechting tussen de consument en een onderneming uit de Europese Unie, vindt u hieronder de link naar de URL van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

Het doel van dit platform is de consument procedures van minnelijke geschillenregeling voor te stellen die worden aangeboden door gekwalificeerde entiteiten voor de behandeling van geschillen tussen consumenten en ondernemingen of vrije beroepen uit de Europese Unie. Als u een dergelijke aanvraag wilt indienen, kunt u hulp vinden bij het ODR-contactpunt (online dispute resolution) dat vermeld staat op het platform.

Toepasselijk recht:

Voor elk juridisch geschil dat verband houdt met deze website, is in geval van rechtsgeding, de bevoegde rechtbank deze van de vestigingsplaats van de verkoper.Recent Updates

Newsletter


Connect with us Facebook Instagram